Diastika Lokesworo

MArch II

Diastika Lokesworo, MArch II.
Plan: black on white background.