Qiao Xu

MLA I AP

Qiao Xu, MLA I AP. 
Top view plan of a community by the sea.